தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
TTable-landn. மேட்டுச் சமவௌத.
TTable-leafn. புடைபெயர்க்கவல்ல மேசை விளிம்பு.
TTable-moneyn. படை உயர்பணியாளர் விருந்துபடிச் செலவு, சங்க உணவுச்சாலை வரி.
ADVERTISEMENTS
TTabletn. பட்டயத் தகடு, வரைபட்டிகை, எழுதுதற்குரிய தந்த ஏட்டு வில்லை, எழுத்துருச் செதுக்கப்பட்ட பலகைத் துண்டு, தகட்டுப்பாளம், மாத்திரை, பொதி குளிகை.
TTable-talkn. அளவளாவு, மேசையுரையாடல்.
TTable-tennisn. மேடை வரிப்பந்து, மேடை வரிப்பந்தாட்டம்.
ADVERTISEMENTS
TTable-tombn. ரோமானியரின் தட்டை உச்சிக்கல்லறை.
TTabletsn. pl. வரைப்பட்டித் தொகுதி.
TTable-waren. மேசைத் தட்டுமுட்டுக் கலம்.
ADVERTISEMENTS
TTable-watern. குடிக்க நீர்.
ADVERTISEMENTS