தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
CCabaretn. பிரெஞ்சுச் சாராயக்கடை, விருந்தினருக்கு உண்டிச்சாலை அளிக்கும் ஆடல்பாடல்.
CCabbage n. தையற்காரன் களவாகக் கைக்கொள்ளும் துணி, (வினை) தைக்கக் கொடுக்கும் துணியில் களவுசெய், களவாகக் கைக்கொள்.
CCabbage n. முட்டைப்புழுப் பருவத்தில் முட்டைக்கோசின் இலைகளை அரித்துத் தின்னும் பெரிய வௌ஢ளை நிறமுள்ள வண்ணத்துப்பூச்சி.
ADVERTISEMENTS
CCabbage n. முட்டைப்புழுப் பருவத்தில் முட்டைக்கோசின் இலைகளை அரித்துத் தின்னும் பெரிய வௌ஢ளை நிறமுள்ள வண்ணத்துப்பூச்சி.
CCabbage n. தையற்காரன் களவாகக் கைக்கொள்ளும் துணி, (வினை) தைக்கக் கொடுக்கும் துணியில் களவுசெய், களவாகக் கைக்கொள்.
CCabbage n. கோசுக்கீரை, முட்டைக்கோசு.
ADVERTISEMENTS
CCabbage-nutn. கோசுக்கீரைக் கொதி வலை.
CCabbage-nutn. கோசுக்கீரைக் கொதி வலை.
CCabbage-rosen. முட்டைகோசைப் போன்ற கொத்து ரோசாவகை.
ADVERTISEMENTS
CCabbage-rosen. முட்டைகோசைப் போன்ற கொத்து ரோசாவகை.
ADVERTISEMENTS