தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
IIceland-lichen, Iceland-mossn. மருந்தாகவும் உணவாகவும் பயன்படும் காளான்வகைப் பூண்டு.
IIceland-sparn. சுண்ணகப் பளிங்கு வகை.
IIceman, n,.பனிக்கட்டியின் மீது செல்வதில் வல்லவர், பனிக்கட்டிமீது சறுக்கி விளையாடுபவர்களினிருந்து ஊரியம் செய்பவர், பனிக்கட்டி விற்பவர்.
ADVERTISEMENTS
IIcepackn. நெருக்கமாக மிதந்துசெல்லும் பனிக்குன்றுகள், மிதவைப் பனிப்பாளங்கள் நிறைந்த கடற்பரப்பு, பனிக்கட்டியைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொதி.
IIce-pann. மிதக்கும் பனிக்கட்டிப் பாளம்.
IIce-pickn. பனிக்கட்டியைத் துண்டுகளாக உடைப்பதற்கான கூர்ங்கருவி வகை.
ADVERTISEMENTS
IIce-plantn. வெயிலில் பனிக்கட்டிபோல் பளபளக்கும் இலைகளையுடைய செடிவகை.
IIce-puddingn. உறையச்செய்யப்பட்ட இனடிப்புத் தினபண்ட வகை.
IIcern. அப்பம் முதலியவைகளைச் சர்க்கரைத் தோட்டில் பொதிபவர்.
ADVERTISEMENTS
IIce-rinkn. வழுக்கியோடுவதற்கான உறைபனிப்படலம்.
ADVERTISEMENTS