தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAbactorn. கால்நடைத் திருடன் ஆனிரைக் கள்ளன்.
AAbacusn. பரற்கட்டை, மணிச்சட்டம்.
AAbaddonn. நரகத்தலைவன்.
ADVERTISEMENTS
AAbaft.பின்னால், பின்புறமாக.
AAbandonn. கவலையற்ற மனநிலை, தங்குதடையற்றமனப்பான்மை, (வினை) விட்டுவிடு, கைவிடு, உதறித்தள்ளு.
AAbandon oneself toமுழுதும் ஈடுபட்டு நுகர், நோய்.
ADVERTISEMENTS
AAbandoneda. கைவிடப்பட்ட, ஒழுக்கங்கெட்ட, இழிந்த.
AAbandoneen. கப்பல் அழிபாட்டில் மீட்பு உரிமையாளர்.
AAbandonmentn. விடடுவிடுகை, கைதுறப்பு,
ADVERTISEMENTS
AAbasev. தாழ்த்து, இழிவுபடுத்து.
ADVERTISEMENTS